គណៈរដ្ឋមន្ត្រីផ្ទះបាយនិងតុរប្យួរខោអាវ 10 បទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំ.

ទូផ្ទះបាយធ្វើពីឈើរឹង

សាកសួរឥឡូវនេះ