គណៈរដ្ឋមន្ត្រីផ្ទះបាយនិងតុរប្យួរខោអាវ 10 បទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំ.

តុរប្យួររអិលរអិលឆ្លុះបញ្ចាំង

សាកសួរឥឡូវនេះ