គណៈរដ្ឋមន្ត្រីផ្ទះបាយនិងតុរប្យួរខោអាវ 10 បទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំ.

បន្ទប់គេងផ្ទះបាយមីល្លីន

សាកសួរឥឡូវនេះ