គណៈរដ្ឋមន្ត្រីផ្ទះបាយនិងតុរប្យួរខោអាវ 10 បទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំ.

ឡាមីណេត & ទូរផ្ទះបាយវ៉ែនតា

សាកសួរឥឡូវនេះ