គណៈរដ្ឋមន្ត្រីផ្ទះបាយនិងតុរប្យួរខោអាវ 10 បទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំ.

គណៈរដ្ឋមន្រ្តីផ្ទះបាយខ្មុក

សាកសួរឥឡូវនេះ