គណៈរដ្ឋមន្ត្រីផ្ទះបាយនិងតុរប្យួរខោអាវ 10 បទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំ.

អាគ្រីលីក & ទូរផ្ទះបាយកញ្ចក់

សាកសួរឥឡូវនេះ